THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

 

Mục lục

Thư gởi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

Lời giới thiệu của Giáo quyền Giáo Phận

Viết tắt

Tông hiến kho tàng đức tin

Lời mở đầu

PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

ĐOẠN THỨ NHẤT: "TÔI TIN" - "CHÚNG TÔI TIN"

Chương một: Con người "Có khả năng" đón nhận Thiên Chúa

Chương hai: Thiên Chúa đến gặp con người

Mục 1: Mặc khải của Thiên Chúa

Mục 2: Lưu truyền Mặc khải của Thiên Chúa

Mục 3: Thánh kinh

Chương ba: Con người đáp lời Thiên Chúa

Mục 1: Tôi tin

Mục 2: Chúng tôi tin

ÐOẠN THỨ HAI: TUYÊN XƯNG ÐỨC TIN KI-TÔ GIÁO

Chương một: Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha

Mục 1: " Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất "

Tiết 1: Tôi tin kính Ðức Chúa Trời

Tiết 2: Chúa Cha

Tiết 3: Ðấng Toàn Năng

Tiết 4: Ðấng Sáng tạo

Tiết 5: Trời và đất

Tiết 6: Con người

Tiết 7: Sự sa ngã

Chương hai: Tôi tin kính Ðức Giê-su Ki-tô, Con một Thiên Chúa

Mục 2:"Tôi tin kính Ðức Giê-su Ki-tô, là Con Một Ðức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi"

Mục 3: Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai sinh bởi bà Ma-ri-a đồng trinh

Tiết 1: Con Thiên Chúa làm Người

Tiết 2: "...Bởi phép Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh"

Tiết 3: Các mầu nhiệm cuộc đời Ðức Ki-tô

Mục 4: "Ðức Giê-su Ki-tô đã chịu nạn đời Phông- xi-ô Phi-1a-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác".

Tiết 1: Ðức Giê-su và It-ra-en

Tiết 2: Ðức Giê-su chịu chết trên thánh giá

Tiết 3: Ðức Giê-su Ki-tô được mai táng

Mục 5:" Ðức Giê-su Ki-tô xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại"

Tiết 1: Ðức Ki-tô xuống ngục tổ tông

Tiết 2: Ngày thứ ba Người từ trong kẻ chết mà sống lại

Mục 6: Ðức Giê-su lên trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng

Mục 7: "Ngày sau bởi trời, (Người) lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết"

Chương ba: Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần

Mục 8: " Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần "

Mục 9: " Tôi tin có Hội Thánh Công Giáo "

Tiết 1: Hội Thánh trong ý định của Thiên Chúa

Tiết 2: Dân Thiên Chúa, Thân Thể Ðức Ki-tô, Ðền Thờ Chúa Thánh Thần

Tiết 3: Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền

Tiết 4: Các Ki-tô hữu - cơ cấu phẩm trật, giáo dân, đời sống thánh hiến

Tiết 5: Mầu nhiệm các Thánh hiệp thông

Tiết 6: Ðức Ma-ri-a Mẹ Ðức Ki-tô, Mẹ Hội Thánh

Mục 10: " Tôi tin phép tha tội "

Mục 11: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại "

Mục 12: " Tôi tin có sự sống đời đời "

PHẦN THỨ HAI: CÁC BÍ TÍCH

ÐOẠN THỨ NHẤT: NHIỆM CỤC BÍ TÍCH

Chương một: Mầu nhiệm Vượt Qua trong thời của Hội Thánh

Mục 1: Phụng vụ - Công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi

Mục 2: Mầu nhiệm Vượt Qua trong các Bí Tích của Hội thánh

Chương hai: Họp mừng Mầu nhiệm Vượt Qua

Mục 1: Cử hành phụng vụ của Hội Thánh

Mục 2: Một mầu nhiệm nhiều hình thức cử hành

ÐOẠN THỨ HAI: BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH

Chương một: Các bí tích khai tâm Ki-tô giáo

Mục 1: Bí tích Thánh Tẩy

Mục 2: Bí tích Thêm Sức

Mục 3: Bí tích Thánh Thể

Chương hai: Các bí tích chữa lành

Mục 4: Bí tích Thống Hối và Giao Hòa

Mục 5: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Chương ba: Các Bí Tích xây dựng cộng đoàn

Mục 6: Bí tích Truyền Chức

Mục 7: Bí tích Hôn Phối

Chương bốn: Những cử hành phụng vụ khác

Mục 1: Các Á Bí Tích

Mục 2: Lễ nghi An Táng

PHẦN THỨ BA: ÐỜI SỐNG ÐỨC TIN TRONG ÐỨC KI-TÔ

ÐOẠN THỨ NHẤT: ƠN GỌI LÀM NGƯỜI: SỐNG TRONG THÁNH THẦN

Chương một: Phẩm giá con người

Mục 1: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa

Mục 2: Thiên Chúa gọi chúng ta đến hưởng hạnh phúc đích thực

Mục 3: Tự do của con người

Mục 4: Tính luân lý của các hành vi nhân linh

Mục 5: Tính luân lý của những đam mê

Mục 6: Lương tâm

Mục 7: Các nhân đức

Mục 8: Tội lỗi

Chương hai: Cộng đồng nhân loại

Mục 1: Con người và xã hội

Mục 2: Tham gia vào đời sống xã hội

Mục 3: Công bằng xã hội

Chương ba: Thiên Chúa cứu độ: Lề luật và ân sủng

Mục 1: Luật Luân lý

Mục 2: Ân sủng và công chính hóa

Mục 3: Hội Thánh là Mẹ và Thầy

LIỆT KÊ MƯỜI ĐIỀU RĂN

ÐOẠN THỨ HAI: MƯỜI ÐIỀU RĂN

Chương một: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi".

Mục 1: Ðiều Răn Thứ Nhất

Mục 2: Ðiều Răn Thứ Hai

Mục 3: Ðiều Răn Thứ Ba

Chương hai: "Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình"

Mục 4: Ðiều Răn Thứ Tư

Mục 5: Ðiều Răn Thứ Năm

Mục 6: Ðiều Răn Thứ Sáu

Mục 7: Ðiều Răn Thứ Bảy

Mục 8: Ðiều Răn Thứ Tám

Mục 9: Ðiều Răn Thứ Chín

Mục 10: Ðiều Răn Thứ Mười

PHẦN THỨ TƯ: KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO

ÐOẠN THỨ NHẤT: KINH NGUYỆN TRONG ÐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU

Chương một: Mặc khải về cầu nguyện - Mọi người được mời gọi cầu nguyện

Mục 1: Trong Cựu Ước

Mục 2: Khi thời gian đến kỳ viên mãn

Mục 3: Trong thời của Hội Thánh

Chương hai: Truyền thống cầu nguyện

Mục 1: Những nguồn mạch của kinh nguyện

Mục 2: Con đường cầu nguyện

Mục 3: Dẫn đến kinh nguyện

Chương ba: Ðời sống cầu nguyện

Mục 1: Những hình thức cầu nguyện

Mục 2: Cầu nguyện là một cuộc chiến đấu

ÐOẠN THỨ HAI: LỜI KINH CHÚA DẠY: KINH LẠY CHA

Mục 1: "Bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng"

Mục 2: "Lạy Cha chúng con ở trên trời"

Mục 3: Bảy lời nguyện xin

VINH TỤNG CA KẾT THÚC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT