TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Lịch Công Giáo 2024

 

Lịch công giáo 2024

Tháng 1 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Hai
1/1
Lễ trọng
Mùa Giáng Sinh
TrĐức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
2/1
Lễ nhớ
Mùa Giáng Sinh
TrThánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
3/1
Lễ thường
Mùa Giáng Sinh
TrThứ Tư trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
4/1
Lễ nhớ
Mùa Giáng Sinh
TrThánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
5/1
Lễ nhớ
Mùa Giáng Sinh
TrThánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
6/1
Lễ thường
Mùa Giáng Sinh
TrThứ Bảy trước Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
7/1
Lễ trọng
Thường Niên
TrLễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
8/1
Lễ kính
Thường Niên
TrLễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
9/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
10/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
11/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
12/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
13/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
14/1
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
15/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
16/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
17/1
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Antôn, Ab
1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
18/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
19/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
20/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
21/1
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
22/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
23/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
24/1
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
25/1
Lễ kính
Thường Niên
TrThánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
26/1
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
27/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
28/1
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
29/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
30/1
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
31/1
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 2 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Năm
1/2
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
2/2
Lễ kính
Thường Niên
TrĐức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
3/2
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
4/2
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
5/2
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Agatha, Đttđ
1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
6/2
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
7/2
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
8/2
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
9/2
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
10/2
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Scholastica, Đt
1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
11/2
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
12/2
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
13/2
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
14/2
Lễ trọng
Thường Niên
TmThứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
15/2
Lễ thường
Thường Niên
TmThứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
16/2
Lễ thường
Thường Niên
TmThứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
17/2
Lễ thường
Thường Niên
TmThứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
18/2
Lễ trọng
Mùa Chay
TmChúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
19/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
20/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
21/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
22/2
Lễ kính
Mùa Chay
TrToà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
23/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
24/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
25/2
Lễ trọng
Mùa Chay
TmChúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
26/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
27/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
28/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
29/2
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 3 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Sáu
1/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
2/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
3/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TmChúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
4/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
5/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
6/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
7/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
8/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
9/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
10/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TmChúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
11/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
12/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
13/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
14/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
15/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
16/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
17/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TmChúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
18/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
19/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TrThánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
20/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
21/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
22/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
23/3
Lễ thường
Mùa Chay
TmThứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
24/3
Lễ trọng
Mùa Chay
ĐỏChúa Nhật Lễ Lá
Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
25/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TmThứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
26/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TmThứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
27/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TmThứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
28/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TrThứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
29/3
Lễ trọng
Mùa Chay
ĐỏThứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
30/3
Lễ trọng
Mùa Chay
TrLễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
31/3
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrChúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 4 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Hai
1/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrThứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
2/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrThứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
3/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrThứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
4/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrThứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
5/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrThứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
6/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrThứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
7/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrChúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
8/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrLễ Truyền Tin
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
9/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
10/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
11/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
12/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
13/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
14/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrChúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
15/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
16/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
17/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
18/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
19/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
20/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
21/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrChúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
22/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
23/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
24/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
25/4
Lễ kính
Mùa Phục Sinh
ĐỏThánh Máccô, Thánh Sử
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
26/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
27/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
28/4
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrChúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
29/4
Lễ nhớ
Mùa Phục Sinh
TrThánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
30/4
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 5 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Tư
1/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
2/5
Lễ nhớ
Mùa Phục Sinh
TrThánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
3/5
Lễ kính
Mùa Phục Sinh
ĐỏThánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
4/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
5/5
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrChúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
6/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
7/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
8/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
9/5
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrLễ Thăng Thiên

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
10/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
11/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
12/5
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
TrChúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
13/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
14/5
Lễ kính
Mùa Phục Sinh
ĐỏThánh Matthia, Tông Đồ
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
15/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
16/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
17/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
18/5
Lễ thường
Mùa Phục Sinh
TrThứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
19/5
Lễ trọng
Mùa Phục Sinh
ĐỏLễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
20/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
21/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
22/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
23/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
24/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
25/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
26/5
Lễ trọng
Thường Niên
TrLễ Chúa Ba Ngôi
Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
27/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
28/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
29/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
30/5
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
31/5
Lễ kính
Thường Niên
TrĐức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 6 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Bảy
1/6
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Justin, Tđ
Gđt 63:2,3-4,5-6; Mc 11:27-33
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
2/6
Lễ trọng
Thường Niên
TrLễ Mình Máu Thánh Chúa
Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
3/6
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
2 Pr 1:2-7; Tv 91:1-2,14-15,15-16; Mc 12:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
4/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Pr 3:12-15,17-18; Tv 90:2,3-4,10,14,16; Mc 12:13-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
5/6
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Boniface, Gmtđ
2 Tm 1:1-3,6-12; Tv 123:1-2,2; Mc 12:18-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
6/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 2:8-15; Tv 25:2-5,8-9,10,14; Mc 12:28-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
7/6
Lễ trọng
Thường Niên
TrLễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
8/6
Lễ nhớ
Thường Niên
TrLễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Tm 4:1-8; Tv 71:8-9,14-15,16-17,22; Mc 12:38-44
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
9/6
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm
St 3:9-15; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Cr 4:135; Mc 3:20-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
10/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
11/6
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
12/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
13/6
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
14/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
15/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
16/6
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
17/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
18/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
19/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
20/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
21/6
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
22/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
23/6
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 4:35-41
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
24/6
Lễ trọng
Thường Niên
TrSinh Nhật Thánh Gioan
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
25/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
26/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
27/6
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
28/6
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Irenaeus, Gmtđ
2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
29/6
Lễ trọng
Thường Niên
ĐỏThánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
30/6
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 7 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Hai
1/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
2/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
3/7
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏThánh Tôma, Tông Đồ
Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
4/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
5/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
6/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
7/7
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
8/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
9/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
10/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
11/7
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
12/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
13/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
14/7
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
15/7
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Bonaventure, Gmtsht
Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
16/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
17/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
18/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
19/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
20/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
21/7
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
22/7
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Maria Mađalêna
St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
23/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
24/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
25/7
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏThánh Giacôbê, Tông Đồ
Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
26/7
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
27/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
28/7
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
29/7
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Mátta
Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
30/7
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
31/7
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Ignatius thành Loyola, Lm
Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 8 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Năm
1/8
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
2/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
3/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
4/8
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
5/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
6/8
Lễ kính
Thường Niên
TrLễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
7/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
8/8
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Đa Minh, Lm
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
9/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
10/8
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏThánh Lôrensô, Tstđ
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
11/8
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
12/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
13/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
14/8
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
15/8
Lễ trọng
Thường Niên
TrĐức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
16/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
17/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
18/8
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
19/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
20/8
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Bênađô, Gmtsht
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
21/8
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Piô X, Giáo Hoàng
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
22/8
Lễ nhớ
Thường Niên
TrLễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
23/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
24/8
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏThánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
25/8
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
26/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
27/8
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Monica
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
28/8
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Augustinô, Gmtsht
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
29/8
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏLễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
30/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
31/8
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 9 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Chủ Nhật
1/9
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
2/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
3/9
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
4/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
5/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
6/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
7/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
8/9
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
9/9
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Phêrô Claver, Lm
1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
10/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
11/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
12/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
13/9
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
14/9
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏTôn Vinh Thánh Giá
1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
15/9
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
16/9
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
17/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
18/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
19/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
20/9
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
21/9
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏThánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
22/9
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
23/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
24/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
25/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
26/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
27/9
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Vincentê de Phaolô, Lm
Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
28/9
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
29/9
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
30/9
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Giêrômiô, Lmts
G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 10 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Ba
1/10
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
2/10
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThiên Thần Hộ Thủ
G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
3/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
4/10
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
5/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
6/10
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
7/10
Lễ nhớ
Thường Niên
TrĐức Mẹ Mân Côi
Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
8/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
9/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
10/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
11/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
12/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
13/10
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
14/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
15/10
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
16/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
17/10
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
18/10
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏThánh Luca, Thánh Sử
Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
19/10
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
20/10
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
21/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
22/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
23/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
24/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
25/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
26/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
27/10
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
28/10
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏThánh Simon và Jude, Tông Đồ
Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
29/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
30/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
31/10
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 11 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Thứ Sáu
1/11
Lễ trọng
Thường Niên
TrLễ Các Thánh
Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
2/11
Lễ trọng
Thường Niên
TmLễ Các Đẳng Linh Hồn
Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
3/11
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
4/11
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
5/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
6/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
7/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
8/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
9/11
Lễ kính
Thường Niên
TrLễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
10/11
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
11/11
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
12/11
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Josaphat, Gmtđ
St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
13/11
Lễ nhớ
Thường Niên
TrThánh Frances Xavier Cabrini, Đt
St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
14/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
15/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
16/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
17/11
Lễ trọng
Thường Niên
XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
18/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
19/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
20/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
21/11
Lễ nhớ
Thường Niên
TrLễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
22/11
Lễ nhớ
Thường Niên
ĐỏThánh Cêcilia, Đttđ
Kh 10:8-11; Tv 19:45-48
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
23/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
24/11
Lễ trọng
Thường Niên
TrLễ Chúa Kitô Vua
Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
25/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
26/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
27/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
28/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
29/11
Lễ thường
Thường Niên
XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
30/11
Lễ kính
Thường Niên
ĐỏThánh Andrê, Tông Đồ
Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

Tháng 12 / 2024

NgàyLoạiÁo lễNội dung lễ
Chủ Nhật
1/12
Lễ trọng
Mùa Vọng
TmChúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
2/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
3/12
Lễ nhớ
Mùa Vọng
TrThánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
4/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
5/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
6/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
7/12
Lễ nhớ
Mùa Vọng
TrThánh Ambrose, Gmtsht
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
8/12
Lễ trọng
Mùa Vọng
TmChúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
9/12
Lễ trọng
Mùa Vọng
TrLễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
10/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
11/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
12/12
Lễ nhớ
Mùa Vọng
TrLễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
13/12
Lễ nhớ
Mùa Vọng
ĐỏThánh Lucia, Đttđ
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
14/12
Lễ nhớ
Mùa Vọng
TrThánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
15/12
Lễ trọng
Mùa Vọng
HChúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
16/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
17/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
18/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
19/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
20/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
21/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
22/12
Lễ trọng
Mùa Vọng
TmChúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
23/12
Lễ thường
Mùa Vọng
TmThứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
24/12
Lễ kính
Mùa Vọng
TrLễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Tư
25/12
Lễ kính
Mùa Giáng Sinh
TrĐại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Năm
26/12
Lễ kính
Mùa Giáng Sinh
ĐỏThánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Sáu
27/12
Lễ kính
Mùa Giáng Sinh
TrThánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Bảy
28/12
Lễ kính
Mùa Giáng Sinh
ĐỏCác Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Chủ Nhật
29/12
Lễ kính
Mùa Giáng Sinh
TrLễ Thánh Gia
St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Hai
30/12
Lễ thường
Mùa Giáng Sinh
TrNgày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)
Thứ Ba
31/12
Lễ thường
Mùa Giáng Sinh
TrNgày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh các thánh (0)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT