TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Toát Yếu Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Toát Yếu Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Toát Yếu Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo

 

Toát Yếu Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo

Bản dịch Việt Ngữ của Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam 2006

Dẫn Nhập

Phần I: Tuyên Xưng Ðức Tin (1-217)

Ðoạn Thứ Nhất: "Tôi Tin - Chúng Tôi Tin" (1-32)

Chương Một: Con Người "Có Khả Năng" Ðón Nhận Thiên Chúa (2-5)

Chương Hai: Thiên Chúa Ðến Gặp Con Người (6-24)

Mạc khải của Thiên Chúa

Lưu truyền Mạc khải của Thiên Chúa

Thánh Kinh

Chương Ba: Lời Ðáp Trả Của Con Người Với Thiên Chúa (25-32)

Tôi Tin

Chúng Tôi Tin

Ðoạn Thứ Hai: Tuyên Xưng Ðức Tin Kitô Giáo (33-217)

Kinh Tin Kính

Chương Một: Tôi Tin Kính Ðức Chúa Trời Là Cha (33-78)

Những bản tuyên xưng đức tin

Trời và Ðất

Con người

Sự Sa Ngã

Chương Hai: Tôi Tin Kính Ðức Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa  (79-135)

"Tôi Tin Kính Ðức Chúa Giêsu Kitô, Là Con Một Ðức Chúa Cha, Cùng Là Chúa Chúng Tôi"

"Bởi Phép Ðức Chúa Thánh Thần Mà Người Xuống Thai Sinh Bởi Bà Maria Ðồng Trinh"

"Ðức Giêsu Kitô Ðã Chịu Nạn Ðời Quan Phongxiô Philatô, Chịu Ðóng Ðinh Trên Cây Thánh Giá, Chết Và Táng Xác"

"Ðức Giêsu Kitô Xuống Ngục Tổ Tông, Ngày Thứ Ba Bởi Trong Kẻ Chết Mà Sống Lại"

"Chúa Giêsu Lên Trời Ngự Bên Hữu Ðức Chúa Cha Phép Tắc Vô Cùng"

"Ngày Sau Bởi Trời Lại Xuống Phán Xét Kẻ Sống Và Kẻ Chết"

Chương Ba: "Tôi Tin Kính Ðức Chúa Thánh Thần"  (136-217)

"Tôi Tin Có Hội Thánh Công Giáo"

Hội thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền

Tôi Tin Các Thánh Thông Công

Ðức Maria: Mẹ Ðức Kitô, Mẹ Hội thánh

"Tôi Tin Phép Tha Tội"

"Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại"

"Tôi Tin Hằng Sống Vậy"

"Amen"

Phần II: Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo (218-356)

Ðoạn Thứ Nhất: Nhiệm Cục Bí Tích (218-249)

Chương Một: Mầu Nhiệm Vượt Qua Trong Ðời Sống Của Hội Thánh (221-232)

Phụng Vụ Công Trình Của Thiên Chúa Ba Ngôi

Mầu Nhiệm Vượt Qua Trong Các Bí Tích Của Hội Thánh

Chương Hai: Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua (233-249)

Cử Hành Phụng Vụ Của Hội Thánh

Ai Cử Hành?

Cử Hành Thế Nào?

Phụng Vụ Ðược Cử Hành Khi Nào?

Phụng Vụ Ðược Cử Hành ở Ðâu?

Sự Ða Dạng Của Phụng Vụ, Sự Duy Nhất Của Mầu Nhiệm

Ðoạn Thứ Hai: Bảy Bí Tích Của Hội Thánh (250-356)

Chương Một: Các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo (251-294)

Bí Tích Rửa Tội

Bí Tích Thêm Sức

Bí Tích Thánh Thể

Chương Hai: Các Bí Tích Chữa Lành (295-320)

Bí Tích Thống Hối Hay Giao Hòa

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Chương Ba: Các Bí Tích Phục Vụ Cho Sự Hiệp Thông Và Cho Sứ Vụ (321-350)

Bí Tích Truyền Chức Thánh

Bí Tích Hôn Phối

Chương Bốn: Những Cử Hành Phụng Vụ Khác (351-356)

Các Á Bí Tích

Lễ Nghi An Táng Theo Kitô Giáo

Phần III: Ðời Sống Trong Ðức Kitô (357-533)

Ðoạn Thứ Nhất: Ơn Gọi Của Con Người: Ðời Sống Trong Chúa Thánh Thần (357-433)

Chương Một: Phẩm Giá Con Người (358-400)

Con người, hình ảnh của Thiên Chúa

Ơn Gọi Ðược Hạnh Phúc

Sự Tự Do Của Con Người

Tính Luân Lý Của Các Ðam Mê

Lương Tâm Luân Lý

Các Nhân Ðức

Tội Lỗi

Chương Hai: Cộng Ðồng Nhân Loại (401-414)

Cá Nhân Và Xã Hội

Tham Dự Vào Ðời Sống Xã Hội

Công Bằng Xã Hội

Chương Ba: Ơn Cứu Ðộ Của Thiên Chúa: Lề Luật Và Ân Sủng (415-433)

Luật Luân Lý

Ân Sủng Và Công Chính Hóa

Giáo Hội, Mẹ Và Thầy

Ðoạn Thứ Hai: Mười Ðiều Răn (434-533)

Chương Một: "Ngươi Phải Yêu Mến Ðức Chúa, Thiên Chúa Của Ngươi Hết Lòng, Hết Linh Hồn Và Hết Trí Khôn Ngươi" (442-454)

Ðiều Răn Thứ Nhất: Ta Là Ðức Chúa, Thiên Chúa Của Ngươi. Ngươi Không Ðược Có Thần Nào Khác.

Ðiều Răn Thứ Hai: Ngươi Không Ðược Kêu Tên Thiên Chúa Cách Bất Xứng

Ðiều Răn Thứ Ba: Ngươi Phải Thánh Hóa Ngày Của Ðức Chúa

Chương Hai: "Ngươi Phải Yêu Thương Người Thân Cận Như Chính Mình" (455-533)

Ðiều Răn Thứ Tư: Ngươi Hãy Thảo Kính Cha Mẹ

Ðiều Răn Thứ Năm: Ngươi Không Ðược Giết Người

Ðiều Răn Thứ Sáu: Ngươi Không Ðược Ngoại Tình

Ðiều Răn Thứ Bảy: Ngươi Không Ðược Trộm Cắp

Ðiều Răn Thứ Tám: Ngươi Không Ðược Làm Chứng Gian

Ðiều Răn Thứ Chín: Ngươi Không Ðược Ham Muốn Vợ Người Ta

Ðiều Răn Thứ Mười: Ngươi Không Ðược Ham Muốn Tài Sản Của Người Ta

Phần IV: Kinh Nguyện Kitô Giáo (534-598)

Ðoạn Thứ Nhất: Kinh Nguyện Trong Ðời Sống Kitô Hữu (534-577)

Chương Một: Mạc Khải Về Cầu Nguyện (535-556)

Mạc Khải Về Cầu Nguyện Trong Cựu Ước

Trong Chúa Giêsu, Việc Cầu Nguyện Ðã Ðược Mạc Khải Và Thực Hiện Cách Trọn Vẹn

Kinh Nguyện Trong Thời Hội Thánh

Chương Hai: Truyền Thống Cầu Nguyện (557-566)

Những Nguồn Mạch Của Kinh Nguyện

Con Ðường Cầu Nguyện

Các Linh Ðạo Cầu Nguyện

Chương Ba: Ðời Sống Cầu Nguyện (567-577)

Những Hình Thức Cầu Nguyện

Cuộc Chiến Ðấu Của Cầu Nguyện

Ðoạn Thứ Hai: Lời Kinh Chúa Dạy: Kinh Lạy Cha (578-598)

"Bản Tóm Lược Toàn Bộ Tin Mừng" (579-581)

"Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời" (582-586)

Bảy Lời Cầu Xin (587-598)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT